hebben we verschillende soorten opdrachten uitgevoerd voor  diverse opdrachtgevers.

Hieronder is een overzicht gegeven van deze opdrachtgevers: door op een logo te klikken kunt u lezen wat de opdracht inhield en wat onze toegevoegde waarde was.

Logo RVO Logo Wigo4it Logo CBR
Logo 2myfile Logo Achmea Logo CBS
Logo CORA Logo ABN AMRO Bank Logo Vapro OVP
 Logo DRI    

Onze rol in de opdracht

Voor een groot migratieproject, met als doel klanten en producten te migreren naar Deutsche Bank, hebben we de business studie en de functioneel model iteratie uitgevoerd. Daarnaast hebben we de rol van Business Acceptance Manager vervuld.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Met de opgeleverde producten is voor zowel ABN AMRO als Deutsche Bank een helder beeld geschetst over hoe de migratie in detail zal verlopen. Met de in kaart gebrachte acceptatiecriteria en productrisico”s hebben beide partijen een duidelijke inzicht in de impact van de migratie en de benodigde risicoverlagende maatregelen.

Onze rol in de opdracht

Voor Achmea Studio (het interne reclamebureau van Achmea) hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden in kaart brengen van de huidige en toekomstige inrichting van vjoon”s K4. Dit is een applicatie waarmee klanten zelf kleine correcties kunnen doorvoeren op de door Achmea Studio gemaakt ontwerpen. Het idee is om deze applicatie breder in te zetten zodat meerdere labels, naast Avèro Achmea, hiervan gebruik kunnen maken.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Door het vooronderzoek heeft Achmea Studio een helder, zij het globaal, beeld van wat het betekent om K4 breder in te zetten, inclusief een grove inschatting van de kosten en doorlooptijden. Daarnaast zijn een aantal vervolgonderzoeken gedefinieerd die de consequenties in detail moeten beschrijven en risicoverlagende maatregelen moeten vaststellen die geïmplementeerd kunnen worden.

Onze rol in de opdracht

Voor het project Verbeteren Vindbaarheid Statline, dat als doel heeft het systeem van trefwoorden op de CBS website te vervangen door zoeksuggesties, hebben we het visiedocument, de use cases en use case specificaties en de procesbeschrijving gemaakt.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Met de use cases, de use case specificaties en de procesbeschrijving is binnen het CBS een helder, eenduidig en gemeenschappelijk beeld gecreëerd van het gebruiken van zoeksuggesties. Het visiedocument heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het helder maken van de scope.

Onze rol in de opdracht

Op verzoek van de werkgroep CORA hebben we in een artikel een best practice beschreven voor het aansluiten van CORA 2.0 op de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De best practice beschrijft wat deze aansluiting voor corporaties oplevert, hoe de aansluiting technisch gerealiseerd kan worden, op welke vlakken snel winst te behalen is en wat de valkuilen zijn. De belangrijkste aandachtspunten uit het adviesrapport zijn op een quick reference card gezet.

De best practice is opgesteld in nauwe samenwerking met Jeroen de Witte van iHello en Jos Dixhoorn van InfoSupport en gepubliceerd in de Corporatiegids van september 2011.

Het artikel kan hier worden gedownload. Logo Adobe Acrobat

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Woningcorporaties hebben met de best practice een helder inzicht wat het betekent om hun informatiehuishouding (ingericht conform CORA) aan te sluiten op de BAG en gebruik te maken van de gegevens die in de BAG landelijk worden vastgelegd. Vooral op het vlak van datakwaliteit zullen woningcorporaties hiervan profiteren.

Onze rol in de opdracht

Voor OVP, het opleidingsfonds voor de procesindustrie, hebben we een functioneel ontwerp gemaakt voor een nieuwe applicatie. Met deze applicatie kunnen bedrijven hun aanvragen voor Europese subsidies electronisch indienen waarna ze door OVP gecontroleerd worden.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Het indienen en goedkeuren van subsidieaanvragen was voorheen een volledig handmatig proces met veel papierstromen. Met de nieuwe applicatie kunnen subsidieaanvragen en de benutting van toegekende subsidies sneller en nauwkeuriger worden ingediend; de inhoudelijke controle en goedkeuring van zowel de aanvragen als de benuttingen is daardoor efficiënter geworden.

Onze rol in de opdracht

Voor Wigo4it hebben we nieuwe use cases en bestaande use cases volgens Use Case 2.0 ontwikkeld en verbeterd. We hebben impactanalyses gemaakt voor adaptieve en correctieve wijzigingsverzoeken en een bijdrage geleverd aan het interne verbeteringstraject om Use Case 2.0 als nieuwe organisatiestandaard te implementeren.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Door het kwaliteitsniveau van de use cases te verhogen is binnen Wigo4it een beter inzicht ontstaan in de applicatieportfolio. De use cases zijn op een eenduidige manier beschreven waardoor de afstemming tussen de demand en de supply organisatie sterk is verbeterd.

Onze rol in de opdracht

Bij het CBR zijn alle ontwerpen van de systemen vastgelegd in Enterprise Architect. Hierin zijn de requirements, business rules, use cases, gegevensmodellen en schermontwerpen vastgelegd. We hebben nieuwe ontwerpen gemaakt (use cases, requirements en business rules) en de impact van wijzigingsverzoeken op bestaande ontwerpen geanalyseerd.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Door het uitvoeren van de impactanalyses over te nemen van de interne functioneel ontwerpers, kregen zij meer tijd en ruimte om vanuit hun rol een effectievere ondersteuning aan projecten te geven. Daarbij hebben we de achterstand in te analyseren wijzigingsverzoeken weggewerkt. Verder hebben we interne ontwerpers gecoacht in het toepassen van UML, Scrum en Enterprise Architect.

Onze rol in de opdracht

Voor de nieuwe online applicatie 2MyFile hebben we het ontwerp gemaakt, bestaande uit use cases, requirements, business rules, gegevensmodel, schermontwerpen (wireframes) en interfacedefinities. In de rol van architect hebben we de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de applicatie bewaakt (gegevensuitwisseling, look-and-feel) en de realisatie aangestuurd.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

In een aantal korte Scrum sprints is het ontwerp omgezet naar applicatie bouwstenen, waarmee de opdrachtgever een goed beeld heeft kunnen vormen van het eindresultaat.

Onze rol in de opdracht

Voor het politiekorps Rotterdam-Rijnmond hebben we binnen de dienst Regionale Informatievoorziening een team van informatieanalisten opgezet en ingericht. Binnen dat team hebben we zowel coördinerende als uitvoerende rollen gehad.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Het team van informatieanalisten heeft ervoor gezorgd dat binnen het korps het belang van vooronderzoeken en analyses bij ICT trajecten hoog in het vaandel is komen te staan. Door de analyses zijn kwalitatief betere informatiesystemen gebouwd waardoor de interne processen efficiënter en effectiever worden ondersteund. Hierdoor is de betrokkenheid van de burger bij het politiewerk vergroot en het imago van het korps verbeterd.

Onze rol in de opdracht

Voor RVO.nl hebben we verschillende projecten uitgevoerd: zo hebben we voor het eerste project een ‘developer’ met de rol van analist/ontwerper geleverd aan het Scrumteam dat een nieuwe financiële applicatie heeft gerealiseerd. In deze rol hebben we user stories en acceptatiecriteria geschreven, use cases ontwikkeld, het contextmodel opgesteld, de business rules en foutmeldingen beschreven en berichtdefinities opgesteld.

Het tweede project had als doel het primaire systeem van het team Uitvoering Visserijregelingen te migreren van een Oracle forms/reports platform naar een Apex/BI Publisher omgeving. Onze analist heeft hiervoor de functionele documentatie vanuit Oracle Designer overgezet naar Enterprise Architect.

Voor een derde project heeft onze analist diverse nieuwe functionaliteiten voor het team Uitvoering Visserijregelingen ontworpen in Enterprise Architect. Deze ontwerpen bestaan uit use cases, business requirements, scherm- en rapportontwerpen, business rules en datamodellen. Daarnaast heeft hij als lead analist een analisten competence center opgezet.

Onze analist heeft tevens als architect in een architectenteam meegeholpen aan de totstandkoming van diverse architectuuroverzichten en een aantal werkpakketten gedefinieerd, die vervolgens door ontwikkelteams zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft hij vanuit dit team een adviserende rol vervuld bij het werken volgens een agile aanpak en diverse teams, scrum masters en product owners gecoached.

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Voor het eerste project is aan de hand van de use cases, business rules, foutmeldingen, contextmodel en berichtdefinities de nieuwe applicatie ontwikkeld. De use cases en business rules zijn tevens gebruikt voor de systeem- en gebruikersacceptatietesten.

De toegevoegde waarde van het tweede zit er vooral in dat de functioneel beheerders na het uitfaseren van Oracle Designer, hun werk kunnen blijven doen met Enterprise Architect. Onze analist heeft hiertoe een belangrijke bijdrage geleverd door het geven van demo’s van Enterprise Architect aan functioneel beheerders, analisten, ontwikkelaars, testers en architecten.

Voor het derde project is de toegevoegde waarde vooral gaan zitten in het begeleiden en coachen van het ontwikkelteam in de nieuwe agile aanpak.